Mushashi
Mushashi

First, you get to choose your control scheme and then, you start as Joe Mushashi